รมว.กระทรวงยุติธรรม สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ 60 ณ กร

  • รมว.กระทรวงยุติธรรม สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ 60 ณ กร
  • รมว.กระทรวงยุติธรรม สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ 60 ณ กร
  • รมว.กระทรวงยุติธรรม สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ 60 ณ กร

วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุม คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ 60 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมี ศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.), อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา, พิทักษ์ อบสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด, นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 หน่วยงาน เป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย Mr. Yury Fedotov ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประธานกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกต่างๆ รวม 53 ประเทศ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

    การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) เป็นการประชุมที่สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดร่วมกันทบทวนประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  และมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของประชาคมโลกในการดำเนินงานตามข้อมติ และเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในปฏิญญาทางการเมือง  ค.ศ. 2009 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุล เพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด (Political Declaration 2009 and Plan of Action on International cooperation towards and Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Burg Problem) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สืบเนื่องจากพันธกรณีตามเป้าประสงค์ของปฏิญญาทางการเมือง และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง  โดยประเทศไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ติดต่อกันต่อเนื่องถึง 12 วาระ ตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน 


    การประชุมฯ  ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 นับเป็นสมัยที่  60 โดยเนื้อหาของการประชุม เน้นการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านปัญหายาเสพติด การติดตามผลการดำเนินงานตามเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลกในปี ค.ศ. 2016 และการให้นโยบายแก่ UNODC ในการบริหารงานและการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามแผนปฏิบัติการฯ 3 หัวข้อหลัก คือ 
1. การลดอุปสงค์ยาเสพติดและมาตรการที่เกี่ยวข้อง (Demand reduction and related measures) 
2. การลดอุปทานยาเสพติดและมาตรการที่เกี่ยวข้อง (Supply reduction and related measures) 
3. การปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ  (Countering money-laundering and promoting judicial cooperation to enhance international cooperation)


    โดย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุม CND สมัยที่ 60 สรุปดังนี้ 
1. ประเทศไทยให้ความสำคัญทั้งด้านการลดอุปทานและการลดอุปสงค์ให้มีความเหมาะสม และยืนยันการใช้อนุสัญญายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ ทั้ง 3 ฉบับ เป็นบรรทัดฐานในการควบคุมยาเสพติดของโลก 
2. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ  ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ 
3. ประเทศไทยได้พยายามปฏิรูปนโยบายยาเสพติดโดยใช้นโยบายสาธารณสุขนำ โดยเน้นการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา แทนการส่งเข้าเรือนจำ 
4. ประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับต่างประเทศ /องค์การระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค แสดงถึงความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง UNODC และ 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดและสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ภายใต้โครงการ ''แม่น้ำโขงปลอดภัย'' รวมถึงประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุเป้าหมาย ''อาเซียนปลอดยาเสพติด'' (Drug-Free ASEAN)


    นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย เพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด ''ศาสตร์'' แห่ง ''ความสุข'' จากศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อแสดงให้นานาประเทศได้ประจักษ์ถึงพระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ภายใต้โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาและชุมชนบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 หรือ ค.ศ. 1969) รวมทั้งคุณูปการอันเนื่องมาจากพระภารกิจของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการใช้การพัฒนาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อผลักดันให้นานาประเทศได้ตระหนักถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และยังได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการ  ''แม่น้ำโขงปลอดภัย'' เพื่อแสดงผลสำเร็จของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค ณ Rotunda Area ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา รวมถึงการร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างการประชุม เช่น การจัดกิจกรรมคู่ขนานในลักษณะของการเสวนา การประชุม Youth Forum เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเวทียาเสพติดระหว่างประเทศอีกด้วย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านเรื่องอื่นๆ