ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3 ธันวาคม 2559 เวลา 00:59

ประกวดวาดภาพ ''รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน'' ''แก้ม'' ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ

  • ประกวดวาดภาพ ''รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน'' ''แก้ม'' ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
  • ประกวดวาดภาพ ''รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน'' ''แก้ม'' ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ

2 ธันวาคม 2559 กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 4 ในหัวข้อ ''รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน'' เงินรางวัลกว่า 8 แสนบาท โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน มอบโล่ เงินรางวัล และศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น M ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย

    นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์การร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดย ''แก้ม'' วิชญาณี  เปียกลิ่น

    สำหรับผลกิจกรรมการจัดประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 4 ในหัวข้อ ''รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน'' แบ่งออกเป็น  4 ประเภท ดังนี้

    ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จันทกานต์ จันทรโกมล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ลักษ์คณา มีพารา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ไอริณ เหลืองอ่อน

    ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรุฒม์ ผ่องภักต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพิสชา พ่วงลาภ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรุจิรา  อุบลชัย

    ประเภทอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจันทร์ทิมา สุทธิประภา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่  นายปรัชญา  พลซา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่  นายเกรียงไกร  แก้วสุวรรณ

    ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่ นายธวัชชัย  สาริสุทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่ นายสุกิจ เชื้อสายดวง

                ทั้งนี้ กิจกรรมจัดประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  ปีที่ 4 หัวข้อ ''รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน'' แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท  คือ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ประเภทอุดมศึกษา  และ  ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป รวม 64 รางวัล โดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะทั้งหมด จำนวนกว่า 8 แสนบาท พร้อมการจัดนิทรรศการวาดภาพที่ได้รับรางวัล และภาพวาดที่ได้รับการคัดเลือกรวม 100 ผลงาน ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 ณ  ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย

                โดยผลงานทั้งหมดผ่านการพิจารณาคัดเลือกแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรกคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 497 ผลงาน ซึ่งจะต้องตรงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ และต้องเป็นภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจในกิจการด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการส่งเสริมพลังงานทดแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคัดเลือกผลงานจำนวน 100 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานที่เข้ารอบเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ของการประกวด อาทิ  การศึกษาดูงานศิลปะ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (โมกา) การอบรมและสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพ  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด