ข่าวข่าวในประเทศ 21 เมษายน 2560 เวลา 12:59

ได้แล้ว 12 สาวงาม ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ เชียงใหม่

  • 4,656 view
  • share

งามแต๊แต๊ สำหรับ ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ เชียงใหม่ ที่โชว์หุ่นอวดความเซ็กซี่ทั้ง 12 หมายเลข ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไป

หมายเลข 1     นางสาว ธนพร โพธาติ๊บ ชื่อเล่น อัน การศึกษา  จบการศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเลข 2      นางสาว พิจิกา  กองสถาน ชื่อเล่น เมจิ การศึกษา  ศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี

หมายเลข 3      นางสาว จารุวรรณ  วงษ์คำภาชื่อเล่น เจน การศึกษา  ศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมายเลข 4      นางสาว พิมพ์ชนก  ธนัยชัย ชื่อเล่น  มิ้น การศึกษา ศึกษาชั้นปีที่1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเลข 5      นางสาว อภิญญา  วิชัยต๊ะ ชื่อเล่น ขวัญข้าว การศึกษา  จบการศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขานาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

หมายเลข 6      นางสาว บัณฑิตา  ชัยมา ชื่อเล่น หญิง การศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หมายเลข 7      นางสาว ภานุมาศ  พวงสะอาด ชื่อเล่น  ลูกตาล การศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมายเลข 8      นางสาว ณัฎฐ์ชญาภา  ศรีจุมพล ชื่อเล่น ครีม การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา  การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

หมายเลข 10    นางสาว พิมพ์พัฑรา  นิเทศธัญญกิจ ชื่อเล่น  กวาง การศึกษา  ศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

หมายเลข 11    นางสาว  ชุติกาญจน์  อารีลักษณ์ ชื่อเล่น  แพม การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์พืชไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

หมายเลข 12    นางสาว ปองทิพย์ธิดา วจิตรสุวรรณ ชื่อเล่น ลูกปลา การศึกษา ศึกษาชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษา

    ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 9 ได้สละสิทธิ์ จึงเหลือสาวงามเพียง 11 คน

    โดยรอบตัดสิน จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ซึ่งผู้ชนะจะได้เงินรางวัลและของขวัญมูลค่ากว่า 2 แสนบาทพร้อมทั้งมงกุฎประจำตำแหน่งมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 4,656 view
  • share