ข่าวข่าวในประเทศ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 17:31

"แอน-โดม" สุดปลื้มคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ประกาศรายชื่อเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2558 ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 142 ราย จาก 11 สาขากิจกรรม โดยจำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

           ในปีนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงที่ได้รับรางวัล อาทิ จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม (โดม - เดอะสตาร์ 8)  ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) , แอน ทองประสม ได้รับรางวัลในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม   รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเป็นผู้มีความประพฤติ ความสามารถ หรือสนับสนุน สร้างผลงานที่เกี่ยวกับการติดต่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง ค่านิยม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับรางวัลในสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  20 กันยายน 2558   ณ   อาคารกีฬาเวสน์ 2   ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพฯ  
 
           จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม (โดม - เดอะสตาร์ 8) เปิดเผยว่า  "ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้ผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้   ในฐานะที่ผมเป็นศิลปินทำงานอยู่ในวงการบันเทิง ผมถือเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ให้กับเยาวชน โดยการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของเยาวชนไทยที่ดี  รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนให้ความสำคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติ ที่สำคัญอยากให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติครับ การได้รับรางวัลนี้ผมจึงถือเป็นเกียรติประวัติในครอบครัว และเป็นความภูมิใจที่จะได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ"